علامه حلی 9

گلایدر 

محمدرضا نیکبخت 

پایه هشتم

گلایدر 

سهیل حیدری

پایه هشتم

گلایدر 

ابوالفضل علیزاده

پایه هشتم

گلایدر 

مهدی معافی

پایه هشتم

گلایدر 

محمد حسین گودرزی

پایه هفتم

گلایدر 

علیرضا نیکبخت

پایه هشتم

فهرست