علامه حلی 9
فرهنگی و هنری

مناظره علمی

علی نورعلیان – محمد حسین صالحی

سامان مهربان – محمدرضا تقوی

پایه نهم

مستند امید در زندگی

امید فرزانه – سجاد حسینی

پایه نهم

فیلم کوتاه (زمین گرده)

امیر بهزادی – محمدحسین آریامنش

امیرعلی شاهباری- امیرحسین بهرامی

پایه هشتم

پرسش مهر ریاست جمهوری

محمدرضا امامی

پایه هشتم

نوازندگی تار

طاها رحمانی

پایه هشتم

نوازندگی پیانو

ایلیا رحیمی

پایه نهم

نوازندگی دف

بردیا علیپور

پایه هشتم

نوازندگی پیانو

رادوین هدایتی

پایه هفتم

نوازندگی پیانو

امیرسجاد احمدی

پایه هشتم

نوازندگی ویالون

سینا عبدالوند

پایه هشتم

فهرست