علامه حلی 9
  • برای بازدید نمایشگاه حضوری دبیرستان علامه حلی 9 روز پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401  ساعت 9 الی 15 به مدرسه مراجعه کنید

 

  • برای بازدید نمایشگاه مجازی دبیرستان علامه حلی 9 روز جمعه 23 اردیبهشت 1401 ساعت 9 الی 22 به سایت مراجعه کنید