علامه حلی 9

آسولرن 

سید آراد آذرشب – امید فرزانه

پایه نهم

زوم لوک

محمدپارسا توکلی

پایه هشتم

همیار مشاور 

پارسا طلعت رو – محمد شایان

پایه هشتم – پایه نهم

هوش سازان 

رادوین هدایتی – محمدصادق قادری

پایه هفتم – پایه نهم

آنسل توکن 

سید علیرضا ابطحی

پایه هشتم

سان طب 

سامی صفا پور

پایه هشتم

فهرست