بردیا بدلیان – محمد رضا امامی 

برگزیده کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی