سید آراد آذرشب

(پایه نهم)

محمد شایان – پارسا طلعت رو

 (پایه نهم   – پایه هشتم)

 

رادوین هدایتی – محمد صادق قادری

( پایه  هشتم)

امیرحسین امین زاده – ابوالفضل برزگر

( پایه  هشتم)