سومین کارسوق لیزر و کوانتوم

هر نفر جهت ثبت نام باید مبلغ 100 هزارتومان را به شماره کارت مدرسه واریز نماید:

6037997599256642  – دبیرستان علامه حلی 9 (بانک ملی)

حداکثر اندازه فایل: 256 MB.

حداکثر اندازه فایل: 256 MB.

حداکثر اندازه فایل: 256 MB.